Dette er en rettslig bindende avtale mellom deg som bruker Conta-tjenestene og Conta AS med organisasjonsnummer 998 807 867 MVA.

DEFINISJONER

Signident blir heretter omtalt som «Tilbyder». Nettjeneste-modulene som til enhver tid tilbys på app.signident.no omtales heretter som «Tjenesten».

Personen som bruker Tjenesten blir heretter omtalt som «Bruker». For å få tilgang må en Bruker være tilknyttet et foretak eller en privat virksomhet som er registrert i Tjenesten. Dette kaller vi «Virksomheten».

Alt innhold og funksjonalitet på Tjenestens markedsføringssider og hjelpesider omtales samlet som «Nettstedene».Denne avtalen omtales som «Brukeravtalen».

TJENESTEN

Tjenesten og Nettstedene overholder norske lovkrav, og er ikke tilpasset bruk i andre land enn Norge.

Brukeren og Virksomheten står selv som utsteder av alle Dokumenter, og har det overordnede ansvaret for sitt eget innhold i Dokumenter som genereres ved bruk av Tjenesten. Tjenesten skal ikke brukes til å behandle dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger. PDF-programvare trengs for å kunne åpne og skrive ut Dokumenter fra Tjenesten.

Tjenesten inkluderer gratis kundeservice på e-post.

PRISER OG BETALING

De delene av Tjenesten som tilbys mot betaling er tydelig merket. 

Kjøpte signeringer er gyldig i 24 måneder. Eventuelt restbeløp refunderes ikke ved periodens utløp, ved opphør av abonnement, sletting, utestengelse, eller hvis kontoen avsluttes på andre måter.

Brukers bestilling er bindende når den er registrert i Tilbyders/Tjenestens database. Bruker som bestiller på vegne av et foretak bekrefter å ha nødvendig fullmakt. Tilbyder holdes ikke ansvarlig hvis fullmakt ikke foreligger.

På grunn av at produktene er elektroniske, er alle kjøp og bestillinger endelige. Ut over hva som er regulert i kjøpsloven, er det ingen angre- eller reklamasjonsrett for kjøp utført på vegne av firmaer. For personkunder gjelder forbrukerkjøpsloven.

Ved å akseptere Brukeravtalen godtar Bruker fullt betalingsansvar for ekstratjenester som eventuelt benyttes i Virksomhetens konto. Tilbyder har ikke ansvar for brukerfeil som fører til feil på betalingstransaksjoner.

Priser kan justeres som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt som følge av endringer i øvrige rammebetingelser og andre endringer som har betydning for Tilbyder sin virksomhet i sluttbrukermarkedet.

Hvis faktura fra Tilbyder går til inkasso står Tilbyder fritt til å sperre tilgangen til Virksomheten for Bruker(ne). 

ULOVLIG BRUK

Tilbyder kommer uten varsel til å sperre ute fra Tjenesten Brukere og Virksomheter som har manipulert Tjenesten, Nettstedene, Dokumenter, betalingsløsning, saksgang, brukerkontoer o.l.

Det samme gjelder Brukere og Virksomheter som har brukt Tjenesten med falsk identitet, har forsøkt å skade Tjenesten eller Nettstedet (eller Brukere og Virksomhetene som bruker disse) gjennom f.eks. innbrudd, piratvirksomhet, angrep, brudd på god forretningsskikk, åndsverkloven m.m., eller som driver aktiviteter Tilbyder ser på som etisk problematiske eller uønskede av andre grunner.

Bruker forplikter seg til å ikke laste opp filer i Tjenesten som er skadelige, piratkopierte, eller på annen måte bryter norsk lov. Tilbyder står fritt til å utestenge Brukere og Virksomheter som bryter disse bestemmelsene.

PERSONVERN OG SIKKERHET

Tilbyder gjør sitt ytterste for å håndtere person- og firmaopplysninger på en betryggende måte. Ved opprettelse av brukerkonto på www.signident.no, lagres kun navn og e-postadresse. Brukere som skal sende dokument til signering, må identifisere seg ved hjelp av sin BankID. De som signerer dokumenter via www.signident.no, identifiserer seg ved hjelp av BankID. Selve identifiseringen (deriblant personnummer) behandles av BankID og behandles ikke av Signident AS. Signident AS får verken tilgang til eller lagrer fødselsnummer. Signeringshistorikkens digitale spor lagres i et Signert Data Objekt (SDO, som er et lagringsformat for elektronisk signerte dokumenter) hos dokumenteiers konto på www.signident.no. Signaturene kan verifiseres via BankIDs SDO-leser (tilgjengelig via bankid.no).

Ved signering med BankID via www.signident.no, fremkommer signerers navn, fødselsdato og tidspunkt for signering på pdf-kopi av signert dokument. Den validerte elektroniske signaturen gjennomført med BankIDs elektroniske identifiseringsprosess lagres i en SDO-fil. Pdf-dokumentet og SDO-fil lagres automatisk på kontoen til bruker som har sendt dokumentene til signering. Bruker må selv laste dokumentene/filene ned til eget arkiv (anbefalt). Dokumentene/filene blir værende på brukers konto på www.signident.no inntil disse fjernes av bruker selv.

Signident AS håndterer ikke de signerte dokumentene annet enn å legge til rette for signaturprosessen og gjennom å fasilitere lagring av de signerte dokumentene i brukers kontoarkiv.

Signerers fødselsdato registreres i Signident AS sitt system. Brukere som ønsker å slette sin konto, bes ta kontakt med Signident AS ([email protected]). Signident AS bruker ikke de lagrede opplysningene om brukere (navn og epost) annet enn til å sende eventuelle oppdateringer eller varsler til brukere. Signident AS behandler ikke innholdet i opplastede og signerte dokumenter.

Disse vilkårene er utarbeidet for å imøtekomme EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR).

Brukere av tjenesten må benytte BankID for sikker identifikasjon og signering. For mer informasjon om BankID se bankid.no. BankID er personlig og brukes for å bekrefte hvem du er. Passord og koder skal aldri oppgis til andre.

Person- eller firmaopplysninger blir ikke solgt, gitt eller byttet bort til tredjepart uten Brukers eksplisitte samtykke. Unntatt fra dette er bestemmelsen i avsnittet «Overdragelse».

Ved enkelte henvendelser til kundeservice trenger Tilbyder tilgang til Brukerens Virksomhet på Tjenesten for å hjelpe. E-post med forespørsel sendt fra Brukers e-postadresse utgjør samtykke til innsyn i kontoen. Tilbyder kan be om at Bruker identifiserer seg med kopi av bilde-ID (pass, førerkort, bankkort med bilde) hvis Bruker ikke lenger kan ta kontakt fra en e-postadresse som er registrert i Tjenestens database.

Ved å akseptere den generelle brukeravtalen aksepterer man også den utvidede Databehandleravtalen som sørger for at behandlingsansvarlig (Bruker) og databehandler (Tilbyder) forstår ansvar og forpliktelser ved behandling av personopplysninger.

ANSVARSBEGRENSNINGER

Tilbyder gjør sitt ytterste for å levere en stabil og trygg tjeneste. Bruker holder likevel Tilbyder ansvarsfri ved eventuelle feil eller mangler, tekniske problemer mv. Bruker benytter Tjenesten fullt og helt på eget ansvar. Bruker har eneansvar for å innberette lovpålagt dokumentasjon til myndighetene.

Bruker er inneforstått med, og godtar at Tilbyder ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, kunder eller data, selv om Tilbyder er blitt gjort oppmerksom på muligheten for en slik skade. Dette gjelder like mye Brukers bruk av Tjenesten og Nettstedene som eventuelt manglende mulighet sådan, samt uautoriserte personer/systemers tilgang til eller endring av Brukers data. Tilbyders erstatningsansvar ved reklamasjon er begrenset til årsprisen for Tjenesten.

Tilbyder etterstreber å gi god og riktig informasjon på Nettstedet. Tekst og lenker på Nettstedet kan inneholde feil og mangler. Tilbyder fraskriver seg ansvaret for eventuelle konsekvenser for Bruker, Virksomhet, eller tredjepart.

Tilbyder har ikke ansvar for behandlingstid, leveransekvalitet, tekniske problemer o.l. hos eksterne aktører.

Tilbyder er ikke ansvarlig for forhold som kan tilskrives force majeure, for eksempel skader som skyldes strømbrudd, streik, krig, naturkatastrofer, vannskader, brann, tekniske feil m.m.

OVERDRAGELSE

Tilbyder har rett til å overdra Tjenesten, og dermed Brukers kundeforhold i henhold til Brukeravtalen, helt eller delvis til et annet selskap i tilfelle oppkjøp, fusjon eller overføring.

OPPHAVSRETT OG VIDERESALG

Alt innhold på Nettstedene og Tjenesten, inkludert programvarekoden Tjenesten benytter, er Tilbyders eiendom og er beskyttet av bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, tekster, datakode, bilder/grafikk, design, layout og annet innhold på Nettstedene og Tjenesten under ingen omstendighet kan kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning, eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra opphavsrettsinnehaveren (Tilbyder). Alt videresalg av Tjenesten eller innhold fra den eller Nettstedene er forbudt.

TVISTER

Tvister om Brukeravtalen, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstoler, med Tilbyders til en hver tids gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.